ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
Giao dịch cổ phiếu CFD là gì?
Giao dịch cổ phiếu CFD là hình thức giao dịch sản phẩm có đòn bẩy: nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để giao dịch cổ phiếu dựa trên hợp đồng giao dịch, không phải mua bán một sản phẩm cổ phiếu cụ thể, kiếm lợi nhuận giao dịch từ sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán, giao dịch CFD cổ phiếu cũng có lợi thế đáng kể so với giao dịch chứng khoán truyền thống. Ngoài ra, việc mua và bán cổ phiếu CFD còn cho phép nhà đầu tư cơ hội sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận, cho phép nhà đầu tư giao dịch dài và ngắn hạn trong thị trường mà giá cổ phiếu tăng hoặc giảm. Giao dịch bằng cách tận dụng biến động giá để kiếm lợi nhuận. Cần lưu ý rằng giao dịch cổ phiếu CFD không phải là giao dịch chứng khoán. Giao dịch CFD cổ phiếu không được hưởng các quyền của cổ đông như cổ tức. Các nhà đầu tư chỉ giao dịch trong biến động giá của cổ phiếu
Các yếu tố ảnh hưởng đến cổ phiếu
  • Cung ứng cổ phiếu
  • Nhu cầu cổ phiếu
  • Báo cáo lợi nhuận
  • Kinh tế xã hội
  • Lãi suất ngân hàng
  • Xu hướng ngành nghiệp
  • Yếu tố bên ngoài
  • Tâm lý nhà đầu tư